مشخصات محصول
نوع :
کد : نام :
حاشیه : بدون حاشیه رنگ :
توضیحات :
اندازه و بسته بندی

اندازهبسته بندیتعداد 
66*200