مشخصات محصول
نوع :
کد : 306 نام :
حاشیه : افقی رنگ :
توضیحات :
اندازه و بسته بندی

اندازهبسته بندیتعداد 
66*100
75*200