مشخصات محصول
نوع :
کد : 302 نام :
حاشیه : افقی رنگ :
توضیحات :
اندازه و بسته بندی

اندازهبسته بندیتعداد 
66*200
75*200